Warunki sprzedaży


Ogólne warunki sprzedaży materiału siewnego, rozsad i dymki przez Arvensis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Art. 1: Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży materiału siewnego, rozsad i dymki przez Arvensis Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością”,  zwane dalej
  „warunkami sprzedaży”, stanowią integralną  część umów sprzedaży, zawieranych z kontrahentami, zwanymi dalej „Kupującym”, przez Arvensis Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością z siedzibą  w Słupsku  przy  ul.  Borchardta  4,  NIP  8393180166, REGON 362111383, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000569036 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  w  Gdańsku  VIII  Wydział  Gospodarczy oraz  wpisaną  do  rejestru  przedsiębiorców prowadzących  obrót  materiałem  siewnym  przez Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku, zwaną dalej „Sprzedającym”.
 2. Postanowienia umowne,  odmienne  od  przewidzianych w niniejszych warunkach sprzedaży, wymagają formy pisemnej.

Art. 2: Definicje

 1. Produkt  w  rozumieniu  niniejszych  warunków sprzedaży oznacza materiał siewny, rozsady lub dymkę wprowadzane do obrotu przez Sprzedającego, które przeznaczone są wyłącznie do wysiewu, sadzenia i uprawy.
 2. Sprzedawane nasiona poddawane są następującym procesom: standardowe (bazowe) zaprawianie produktu, uszlachetnianie w celu  polepszenia  wyrównania  i szybkości wschodów oraz dodatkowe zaprawianie przeciwko  chorobom  i szkodnikom.

Art. 3: Zamówienia i odbiór

 1. Sprzedaż produktów odbywa się na podstawie zamówienia Kupującego, złożonego  faxem na numer +48 59  842 57 29, pocztą elektroniczną na adres:
  biuro@arvensis.com.pl  lub telefonicznie.
 2. W razie niemożliwości zrealizowania zamówienia w całości lub w części, Sprzedający zawiadomi niezwłocznie Kupującego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia partiami oraz wystawienia faktury na każdą partię oddzielnie.
 4. Koszt transportu i ubezpieczenia towaru w czasie transportu ponosi Kupujący, chyba że strony postanowią inaczej.
 5. Ryzyko uszkodzenia lub utraty produktów obciąża Kupującego z chwilą ich wydania.

Art. 4: Wstrzymanie realizacji zamówienia

Sprzedający może wstrzymać realizację zamówienia do czasu uregulowania przez Kupującego zaległych płatności za zakupione produkty.

Art. 5: Zachowanie własności

Produkty za które Kupujący nie zapłacił należności pozostają  własnością Sprzedającego.

Art. 6: Koszty dochodzenia należności

 1. Kupującego obciążają wszelkie koszty (sądowe i pozasądowe) dochodzenia od niego roszczeń z tytułu nabycia  produktów Sprzedającego.
 2. Dochodzenie roszczeń Sprzedający może zlecić firmie windykacyjnej, co spowoduje obciążenie Kupującego  dodatkowymi kosztami.

Art. 7: Odpowiedzialność Sprzedającego.

 1. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za jakość nasion przechowywanych tylko i wyłącznie w oryginalnych,  hermetycznych  opakowaniach.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu jakichkolwiek szkód poniesionych przez Kupującego każdorazowo  ogranicza się do wartości faktury wystawionej  Kupującemu  (z wyłączeniem  podatku  VAT) i dotyczącej danej dostawy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, starty handlowe lub  utracone korzyści.
 3. Sprzedający nie gwarantuje, że  towar  dostarczony przez niego Kupującemu odpowiada  celom,  do  jakich chce go wykorzystać Kupujący. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nawet przy użyciu nasion najwyższej jakości udana hodowla roślin zależy w dużej mierze od metod  uprawy, warunków  pogodowych  i jakości gleby.

Art. 8: Gwarancje i przeznaczenie produktu

 1. Sprzedający gwarantuje realizację  zobowiązań zgodnie ze specyfikacją produktu. Jednak specyfikacja produktu  nie  stanowi  zapewnienia uzyskania
  określonego wyniku przez Kupującego, ze względu na zastrzeżenia sformułowane w pkt. 4 niniejszego artykułu.
 2. Sprzedający jest zobowiązany do zawiadomienia Kupującego o ewentualnych niezgodnościach sprzedanych  produktów  ze specyfikacją.
 3. Sprzedający  nie  ponosi odpowiedzialności  za wyniki uzyskane z produktów użytych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Podane na fakturze zdolności kiełkowania są jedynie wynikiem powtarzalnych testów pobranych próbek nasion, przeprowadzonych  w  laboratorium  zgodnie z normami ISTA i nie mogą  być traktowane  jako  gwarancja. Nie  można  wykluczyć,  że  wynik  kiełkowania  uzyskany przez Kupującego w jego warunkach uprawy (temperatura, wilgotność, gleba lub podłoże, nawożenie, zastosowane herbicydy)  może  się  różnić od wyników wzorcowych.
 5. Nasiona dostarczane przez Sprzedającego  mogą  być użyte wyłącznie w celach uprawy warzyw. Użycie ich jako materiału bazowego do dalszego pozyskiwania nasion, zarówno dla potrzeb własnych jak i do obrotu, jest prawnie zakazane.

Art. 9: Reklamacje

 1. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zakupione produkty,  a szczególnie:
  • czy właściwe  produkty zostały  wydane,
  • czy ilość jest  zgodna z fakturą,
  • czy jakość produktów jest zgodna z ustaleniami lub obowiązującymi  normami.
 2. Kupujący jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Sprzedającego o brakach lub wadach zakupionych produktów, podając numer partii oraz faktury, w terminie 3 dni roboczych od dnia odbioru, a w razie stwierdzenia wad ukrytych, w terminie 3 dni roboczych od dnia ich wykrycia.
 3. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w punkcie poprzedzającym Kupujący traci uprawnienia  z tytułu rękojmi, a złożone reklamacje nie będą rozpatrywane  i uwzględniane.
 4. Reklamacje muszą  być udokumentowane  i sporządzone na  piśmie  w  sposób  umożliwiający  ich  sprawdzenie zarówno przez Sprzedającego, jak też przez osobę trzecią. Ponadto  muszą  zawierać  informacje  o  dalszej odsprzedaży.
 5. Pismo reklamacyjne powinno zawierać  opis sposobu uprawy i postępowania z towarem. Sprzedający ma prawo żądać od Kupującego wyjaśnień  i  informacji  niezbędnych
  do  rozpatrzenia reklamacji.
 6. Sprzedający nie będzie rozpatrywał reklamacji dotyczących  produktów,  co  do  których  Kupujący  opóźnia się z zapłatą należności w stosunku do ustalonego terminu zapłaty.
 7. W przypadku opóźnienia w zapłacie przekraczającego 14 dni kalendarzowych Kupujący traci uprawnienia z  tytułu rękojmi.
 8. Kupujący nie ma prawa do potrącania swoich roszczeń z tytułu rękojmi z wierzytelnościami Sprzedającego o zapłatę ceny produktu.
 9. W razie sporu pomiędzy stronami dotyczącego zdolności kiełkowania,  tożsamości  odmiany  lub  jej  czystości,  może być przez każdą ze stron zlecone pobranie próby i jej zbadanie przez Państwową  Inspekcję  Ochrony  Roślin i Nasiennictwa lub Zakład OWT w COBORU. Koszty tego badania pokrywa strona, na której niekorzyść wypadnie badanie.

Art. 10: Informacje i zalecenia

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wyniki stosowania się przez Kupującego do informacji i zaleceń dotyczących  sprzedawanych  produktów.
 2. Informacje i zalecenia Sprzedającego dotyczące sprzedawanych  produktów  są  opracowywane  na podstawie doświadczeń prowadzonych w Polsce od  początku pojawienia się odmiany na  rynku,  jednakże  nie można wykluczyć, że  wyniki  uzyskane  przez  Kupującego będą się różnić od wyników uzyskanych na podstawie tych doświadczeń. Kupujący przy wykorzystywaniu  zakupionych u Sprzedającego produktów powinien kierować się także własnymi  doświadczeniami  i  ich  wynikami,  oraz dostępnymi  zaleceniami  uprawy i ochrony roślin.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Kupujący popełni błędy agrotechniczne lub zastosuje ochronę  niezgodną  z  obowiązującym prawem.

Art. 11: Rozstrzyganie sporów

 1. Strony będą starały się rozstrzygać spory powstałe między  nimi ugodowo.
 2. W razie niemożności ugodowego załatwienia sprawy, wszelkie spory wynikłe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, rozpatrywać będzie rzeczowo właściwy  sąd miejsca  siedziby  Sprzedającego.

Art. 12: Obowiązujące prawo

 1. Umowy pomiędzy Sprzedającym i Kupującym są zawierane  na podstawie  prawa  obowiązującego w Polsce.
  • W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące  przepisy,  a w  szczególności:
   ustawa z dnia 9 listopada 2012 roku o nasiennictwie (Dz. U.  z 2012 roku poz.  1512) oraz rozporządzenia wykonawcze Ministra Rolnictwa wydane na podstawie tej ustawy
  • Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i Rady (WE)Nr 1107/2009 regulujące m.in. sprawy dotyczące zaprawiania  nasion,

Art. 13: Okres obowiązywania

Niniejsze warunki sprzedaży zostały ustalone przez Sprzedającego dnia 1 stycznia 2016 roku i będą obowiązywać  do czasu  ich zmiany